Our Team

We believe in team work !

Yekraj Dahal

Yek Raj Dahal

Director
Shashank Rai

Shashank Rai

Technical Head
Tekendra Gautam

Tekendra Gautam

Technical Advisor
Arjun Dahal

Arjun Dahal

Manager
Nitesh Ghimire

Nitesh Ghimere

Technical Head
Anjali Niraula

Pranita Niraula

Marketing Manager

Sanjita Khatiwada

Accountant
Saroj Dahal Raure

Saroj Dahal

Junior Technician

Yagya Raj Dahal (Nawaraj)

Advisor